;

V sobotu 18. 02. 2017 ráno byla v Ostravě odvolána smogová situace. Meteorologové pro týden od 20. do 26. 02. 2017 předpovídají větrné počasí s rychlostí větru až 20 m.s-1, proto je vyhlášení další smogové situace v tomto období velmi málo pravděpodobné. Přesto zvažte, zda je jízda autem opravdu nezbytná.

Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

V důsledku kombinace meteorologického jevu inverze teploty vzduchu, slabého větru (nebo bezvětří) a lidské činnosti, která je spojena se znečišťováním ovzduší, při výrobě, vytápění obydlí nebo dopravě, dochází k rychlému růstu koncentrací látek znečišťujících ovzduší. Na území Hornoslezského úvalu, ve kterém se rozkládá město Ostrava, je však i několik faktorů, které kombinaci výše popsaných jevů dále posilují. Relativně malé území úvalu je ohraničeno pohořími a pahorkatinami, které dále omezují cirkulaci vzduchu v atmosféře. Vysoká koncentrace průmyslových zdrojů a lidských sídel produkuje značné množství škodlivin a jejich koncentrace se proto rychle zvyšují. Protože je inverze často doprovázena slabým severovýchodním prouděním vzduchu, nebo bezvětřím, koncentrace škodlivin v ovzduší rostou ještě rychleji.

V období, kdy je vyhlášena regulace, omezují vybrané průmyslové zdroje znečištění ovzduší produkci škodlivin (omezují svou výrobu). Pro fyzické osoby však žádná omezení neplatí, přesto se i jednotliví občané na zhoršování kvality ovzduší podílí. Většina jako řidiči automobilů a další jako provozovatelé malých stacionárních zdrojů (lokální vytápění).

Obyvatelé jsou proto žádáni, aby v období smogové situace nebo regulace pokud možno nepoužívali osobní automobily, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při vyhlášení regulace doporučuje omezit pobyt pod širým nebem. Dospělým osobám bez zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.

V období se špatnou kvalitou ovzduší se doporučuje:

  • omezit pobyt venku
  • vyhýbat se namáhavé fyzické práci a sportování venku
  • zvýšit přísun vitamínů zejména vitamínu C
  • nekouřit a vyhýbat se zakouřených prostorám
  • větrat místnosti krátce a nárazově
  • omezit v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů a krbů
  • nepracovat s chemickým látkami jako jsou barvy nebo rozpouštědla

Co je smogová situace?

Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot a za podmínek stanovených zákonem o ochraně ovzduší.

Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje inspekci, dotčené krajské úřady, dotčené obecní úřady, které mají vydaný regulační řád, dále obce, které mají stanovenu nízkoemisní zónu, a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu.

Co je regulace?

Regulace se vyhlašuje v souladu se zákonem o ochraně ovzduší, který uvádí, že regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2, nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro oblast reprezentativní právě dvě měřicí lokality, překročila hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic PM10 hodnotu 150 µg.m-3, a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod regulační prahovou hodnotu.

Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.


Obrázek článku je ilustrační a pochází z Pixabay.

Petr Havránek Autor článku: